சேர்த்தவர் : Sara one an59e63ec40be16, 28-Oct-17, 5:37 pm

ஆண்களா?பெண்களா?

ஆண்களா?பெண்களா? போட்டி | Tamil Competition
போட்டி விவரங்கள்

This is a talk about men and women
Please post your poem by supporting any one characters(men/women)
Rules:
1.Rhyming skill(1point)
2.Truth behind the poem(1point)
3.which one got more votes(1 point)
4.maximum of 20-25 lines(1 point)
5.last but not least which poem gots more views (1 point)
Note: this is not only to deal about men and women ..this is the way of realising where the society is going on
And moreover checking women's are equally treated to men's or not
So this is the way to presentation of your thoughts....let's goooo

பரிசு விவரங்கள்

Authors just listen...I won't give you any praise coz it's some how degrading ours quality of thinking
All we want is an congrats greetings from our society ..so let place ur poems

ஆரம்ப நாள் : 28-Oct-2017
இறுதி நாள் : 24-Nov-2017  
முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் : 26-Nov-2017

ஆண்களா?பெண்களா? போட்டி | Competition at Eluthu.comமேலே