எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

இப்படி ஒரு பூ போர்வையும், கிரீடமும் தேவையா? கோவிலில்...

இப்படி ஒரு பூ போர்வையும், கிரீடமும் தேவையா? கோவிலில் கூட பார்த்தது இல்லையே?
எவ்வளவு பூக்கள் waste ஆகி விட்டது👹👺😡

நாள் : 19-May-15, 10:56 am

மேலே