எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

என்ன இனிமையடா எனது மொழி மதம் இங்கே ஏதடா...

என்ன இனிமையடா எனது மொழி மதம் இங்கே ஏதடா மதம் கொண்ட யானை போல உடலில் ஒரு அசுர வேகம் அந்த சிலிர்ப்பு நான் அடைந்து விட்டேன்பிறந்த பயனை வாழ்க தமிழ் வாழ்க தயவுசெய்து நல்ல தமிழில் பிழை இல்லாமல் எழுதி பழகுங்கள் தமிழ் சொற்கள் மட்டும் எழுதி பழகுங்கள் .


நாள் : 21-Mar-19, 7:45 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே