எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

என்னவனே உன்னை கடந்து செல்லும் போது ஒவ்வொரு நாளும்...

என்னவனே உன்னை கடந்து செல்லும் போது ஒவ்வொரு நாளும் மெளனமாக கடந்து செல்கிறேன்...


உன் நினைவுகளை மறைத்தபடியே...

பதிவு : Dhivi
நாள் : 14-May-19, 12:45 pm
மேலே