எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 பூக்களுக்கு பனித்துளி சுமைதான் சூரியன் வரும் வரை...

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
பூக்களுக்கு பனித்துளி சுமைதான் 

சூரியன் வரும் வரை
ஆனால் 

என் நினைவுகள் உன்னோடு சேரும் வரை

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

பதிவு : 9840565197
நாள் : 2-Aug-19, 10:34 am

மேலே