எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

வெறுத்து போகும் நொடியிலும்,விரும்பி நின்றேன் உனக்காக , மறுத்து...

வெறுத்து போகும் நொடியிலும்,விரும்பி நின்றேன் உனக்காக , மறுத்து போன மனதையே மறந்து போக சொல்கிறாயா? 

பதிவு :
நாள் : 9-Feb-20, 9:21 pm

மேலே