எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

ஆயிரம் முறை உச்சரித்தும் அழுத்துப்போகவில்லை..! "அம்மா " எனும்...

ஆயிரம் முறை உச்சரித்தும்

அழுத்துப்போகவில்லை..! 
"அம்மா " எனும் அந்த 
அழகியசொல் மட்டும்.

பதிவு : ஆலி ஆதிரன்
நாள் : 28-Jul-21, 5:17 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே