எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கருமேகத்துடன் மழைத்துளிகள் மண்ணில் விழும் நேரம்... ஜன்னல் ஓரம்...

கருமேகத்துடன் மழைத்துளிகள் 
மண்ணில் விழும் நேரம்...

ஜன்னல் ஓரம் 
இருக்கையில் அமர்ந்தேன்..

அந்த மழை துளிகளை ரசிப்பதற்கு..

அந்நேரம் வீசி செல்லும்
தென்றலை போல..

என்னை உரசி செல்கிறது 
உனது கொள்ளை பார்வை!..

அழகே...
நீ உடுத்திருக்கும் உடை
அந்த உடைகளுக்கே பெருமை சேர்க்குதடி..!

தேவதையே கண்ட நொடியில் 
ரசிக்க இருந்த மழைத்துளியே ரசிக்க மறந்தேன்...

ஏணடி என்னை இப்படி மாற்றினாய்?..

நாள் : 29-Oct-22, 7:32 pm

மேலே