எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

என்ன தீமை நிகழ்ந்தாலும் ஒருவன் கோபமற்று குணமாகி வாழ்வது...

என்ன தீமை நிகழ்ந்தாலும் ஒருவன் கோபமற்று குணமாகி வாழ்வது 

அவனிடம் கடவுள் உள்ளொளியாக  இருப்பதே காரணம் 

நாள் : 21-Sep-23, 5:49 pm

மேலே