எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பயணங்களில் வேகம் முக்கியமானது அல்ல அதை விட விவேகம்...

பயணங்களில் வேகம் முக்கியமானது அல்ல 

அதை விட விவேகம் தான் முக்கியமானது 

நாள் : 27-Sep-23, 6:15 pm

மேலே