நாடு போற்றும் வீரன்

இவன் துணிவை

இவன் துணிவை கண்டு
அகிம்சை எல்லாம் சுக்கு
நூறாய் போகும்.


Close (X)

நாள் : 11-Aug-17, 11:36 am

சூர்யா மா இன் பிரபலமான ஓவியங்கள்

பிரிவுகள்:

மேலே