காதல்

இதயத்தை திறந்தால்

இதயத்தை
திறந்தால்
எப்போதும்
அவளே
இருக்கிறாள்...


Close (X)

நாள் : 13-Sep-17, 5:48 pm

மணிவேல்சுகுமார் இன் பிரபலமான ஓவியங்கள்

பிரிவுகள்:

மேலே