குழந்தைகள் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


கூடாது

26%

தப்பு ஒன்றும் இல்லை

26%

அவர் அவர் விருப்பம்

39%

கருத்து கூற விரும்பவில்ல

8%

உங்கள் கருத்து

இதைத் தடுக்க அரசு வழிவகை செய்ய வேண்டும்

71%

குழந்தைகளின் பக்குவத்தை அறிய இது தேவை

14%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

14%

உங்கள் கருத்து

குழந்தை தேவையில்லை

0%

ஒன்று

14%

இரண்டு

69%

மூன்று

7%

மூன்றுக்கு மேல்

7%

குழந்தைக் கூட்டம்

3%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

குழந்தைகள் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of குழந்தைகள் polls.


மேலே