காத்திருப்பு --- மணியன்

உருவான நாள் முதலாய்
கருவறையில் காத்திருப்பு. . .

வெளியான நேரம் முதல்
துளிப்பாலுக்காய் காத்திருப்பு. . .

தமையன் வைக்கப் போகும்
பொம்மைக்காய் காத்திருப்பு. . .

வந்தவுடன் அணைத்து மகிழும்
தந்தைக்காய் காத்திருப்பு. . . .

துள்ளி விளையாட தினம்
நட்புக்காய் காத்திருப்பு. . . .

பள்ளி செல்ல வகையான
பேருந்துக்காய் காத்திருப்பு. . . .

அள்ளிக் கல்வி தரும்
ஆசானுக்காய் காத்திருப்பு. . . .

தள்ளி நின்று நகையும்
காதலுக்காய் காத்திருப்பு. . . .

கெட்டி மேளம் கேட்க
பட்டுடனே காத்திருப்பு. . . .

பள்ளி அறை தன்னில்
பாங்குடனே காத்திருப்பு. . .

மருத்துவமனை இருக்கை தன்னில்
மகவுக்காய் காத்திருப்பு. . . . .

மகவதன் அகவு கூட
அலுவலக காத்திருப்பு. . . .

அம்பத்தி எட்டு வந்தால்
அசதியுடன் காத்திருப்பு. . . .

களைப்புடனே களிப்புற்றும் காலனின்
கண்ணசைவுக்காய் காத்திருப்பு. . . .

காத்திருப்பு. . .
காத்திருப்பு. . . .
காலமெலாம் . . .
காத்திருப்பு. . . . . . . . .*-*-*-*-* *-*-*-*-* *-*-*-*-*

எழுதியவர் : மல்லி மணியன் (5-Mar-14, 12:15 am)
பார்வை : 112

மேலே