சுழலும் வாழ்க்கை

சுழலும் வாழ்க்கை

சக்கரம் சுழன்று கொண்டே வாழ்க்கையும், முடியாத சாலைகளுக்கு நடுவிலே.. எதை தேடி வாழ்வின் அர்த்தமா இல்லை வாழ உதவும் பணமா?


Close (X)

0 (0)
  

மேலே