நான் பாடுகின்றேன்

நொண்டிச் சிந்துபாடலில் கூத்தாடுவாள் - சக்தி

. பவனிவந் தென்னுளே ஆர்த்தாடுவாள் !

வாடிடா மலர்க்கூந்தலாள் - சொல்லும்

. வார்த்தைக்கு ளேவந்து பூத்தாடுவாள் !

ஆடலைக் கண்டகண்கள் - அண்ட

. மாயிரங் கண்டதாய்ப் பாட்டிசைக்கும்

பாடுமென் நாவினுக்குள் - அந்த

. பரசக்தி நின்றென்னை ஆட்டுகின்றாள் !மின்னலின் ஒளியாகுவாள் - கண்ணில்

. மின்னிடும் இன்னொரு ரவியாகுவாள்

கன்னலின் சுவையாகுவாள் - காளி

. கவிதையின் வடிவிலே கனியாகுவாள்

இன்னலில் சுடராகுவாள் - நெஞ்ச

. எந்திரத் தில்படரும் கொடியாகுவாள்

என்னென்ன செய்திடினும் - என்னை

. ஏற்றும் விசையென வந்திருப்பாள் !காற்றினிற் பேசுகின்றாள் - அன்னை

. காவிய மாயென்றன் எண்ணத்திலே

ஊற்றெழுந் தோடுகின்றாள் - சொல்லின்

. ஊர்தியில் உலகெலாங் காணுகின்றாள் !

ஆற்றல் அளித்துநின்றாள் - வாழ்க

. ஆதிபரா சக்தியெனும் கோஷத்திலே

வீற்றிருந் தோட்டுகின்றாள் - அந்த

. விசையிலே நாடொறும் பாடுகின்றேன் !- விவேக்பாரதி


Close (X)

5 (5)
  

மேலே