வாழும் வாழ்க்கை

உங்கள் நண்பன் பிரகாஷின்
184ம் படைப்பு.....

வாழும்

வாழ்க்கையை

வார்த்தைகளால்

வர்ணிக்க

தெரிந்தவனுக்கு

மட்டுமே.....!

வாழ்க்கை

சிறிது

அழகாக

தோன்றுகிறது....!

கடந்த
நினைவுகளாலும்....!

காணும்
கனவுகளாலும்....!


Timepass writer....
#Prakash


Close (X)

5 (5)
  

பிரபலமான விளையாட்டுகள்

மேலே