காதல்

காதல்:
சோம்பேறியாய் இருப்பவனின்
வேலை.....,
வேலையாய் இருப்பவனின்
சோம்பேறித்தனம்...!!!


Close (X)

0 (0)
  

மேலே