அது என்ன பழக்கம்

அது என்ன பழக்கம் !

சாக்லேட் வாங்கி வந்தால்
ஊட்டிவிட சொல்கிறாய் !

சேலை வாங்கி வந்தால்
என்ன செய்வியாம் !


Close (X)

4 (4)
  

மேலே