குழந்தையின் மெளனமும்

அழகினை

சுமந்துக்கொண்டு...

அமைதியாய் நிற்கும்

சாலையோர மரங்களின்

மெளனம் போலவே...

தவறு செய்துவிட்டு

அதனை

மறைக்க முயலும்

குழந்தையின் மெளனமும்

அழகுான்!


Close (X)

4 (4)
  

மேலே