வாழ்க்கை

நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட நீள்வட்டப் பாதையில் நீண்டுக் கொண்டே போவது உறவுகள் மட்டுமே வாழ்நாள் அல்ல.....


Close (X)

5 (2.5)
  

மேலே