வானத்திரை

எழுச்சியெனில் வாய்மொழி ஆகாது அறிவின் ஆகின்
கிழியும் வானத்திரை யும்

எழுச்சியெனில் வாய்மொழியா காதறிவி னாகின்
கிழியும்வா னத்திரை யும்

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (16-Apr-19, 11:46 am)
சேர்த்தது : Dr A S KANDHAN
பார்வை : 559

மேலே