அடையாளம்

கலித்துறை

மா விளம் விளம் விளம் மா

காதில் தோடனி. பரமநின். கைத்திரி சூலம்
பாதிக் கீழரை கரித்துகில். விரித்தனை மாரபில்
சாதிக் கான்புலி. வரித்துகில். விரிசடை முக்கண்
பாதி.யுமைக்குமெய் தந்தனை. சீரியச் சிவனே
.........

எழுதியவர் : பழனி ராஜன் (25-Jun-21, 9:50 am)
சேர்த்தது : Palani Rajan
பார்வை : 31

மேலே