சாலையோரச் சிறார்கள்.

உடல் பசிக்காக
பிறந்த பிள்ளைகள்
வயிற்றுப் பசிக்காக
கையேந்துகிறார்கள்.......


Close (X)

199 (3.1)
  

மேலே