சேர்த்தவர் : Eluthu, 7-Nov-15, 12:11 pm

ஹயாக்ஸ்-HIOX நிறுவனத்தின் 11ஆம்ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு நடத்தப்படும் கவிதை போட்டி

போட்டி விவரங்கள்

போட்டி தலைப்புகள்:

வின் ஞானம்
அரும்புகள்
மகிழ்ச்சியின் முயற்சி
உரிமைகள் பறிக்கப்படும்
மீண்டும் மீண்டும்

பரிசு விவரங்கள்

பரிசு ருபாய் 3000/-

ஆரம்ப நாள் : 07-Nov-2015
இறுதி நாள் : 17-Nov-2015  
முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் : 30-Nov-2015

ஹயாக்ஸ்-HIOX நிறுவனத்தின் 11ஆம்ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு நடத்தப்படும் கவிதை போட்டி போட்டி | Competition at Eluthu.comமேலே