எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கடவுளிடம் கேட்டதெல்லாம் உடனே அவர் கொடுத்து இருந்தால் "மச்சி...

கடவுளிடம் கேட்டதெல்லாம் உடனே அவர் கொடுத்து இருந்தால்
"மச்சி ஒரு தம்மு கொடேன்" என்ற ரீதியிலே நம் உரையாடல் இருந்து இருக்கும்..

நாள் : 14-Jan-15, 8:24 pm

மேலே