எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

உருவமில்லா உன்னை நினைவுகளில் மட்டுமே சுமக்க முடிகிறது... கனவும்...

உருவமில்லா உன்னை நினைவுகளில் மட்டுமே சுமக்க முடிகிறது...
கனவும் நனவாகும் இதயங்கள் இடபெயர்ச்சி செய்து கொள்ளும்போது...
"காதல் மனதிற்குள் ரம்மியமாய்"

பதிவு : இளவேனில்
நாள் : 8-Feb-15, 10:33 pm

மேலே