எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தோழர்களே, எழுத்து இந்த மாதம் 8,000,000 [என்பது லட்சம்]...

தோழர்களே,

எழுத்து இந்த மாதம் 8,000,000 [என்பது லட்சம்] மொத்த பார்வைகளை தொடவுள்ளது.
இது ஒரு புதிய உச்சம்.

சராசரியாக, எழுத்து வரும் ஒருவர் ஒவ்வொரு முறையும் 26 பக்கங்களை பார்வையிடுகிறார்.

பதிவு : Rajesh Kumar
நாள் : 17-Jul-15, 12:53 pm

மேலே