எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

என்னவள் தரும் முத்தம் இரண்டடி #திருக்குறள் போல் சட்டென...

என்னவள் தரும் முத்தம் இரண்டடி #திருக்குறள் போல் சட்டென முடிந்தாலும்

அதன் போதை #இராமாயணம் போல் நீள்கிறது.

நாள் : 16-Aug-16, 1:07 am

மேலே