எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

எல்லோரும் உயரலாம், எல்லாம் என்னால் என, எண்ணாமலிருந்தால்....! -நா.சதீஸ்குமார்...

எல்லோரும் உயரலாம்,
எல்லாம் என்னால் என,
எண்ணாமலிருந்தால்....!
-நா.சதீஸ்குமார் 

நாள் : 4-Dec-16, 5:30 pm

மேலே