எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

என் முதல் கவிதையின் முதல் வரியும் நீதான்;என் முதல்...

என் முதல் கவிதையின் முதல் வரியும் நீதான்;

என் முதல் கவிதையின் முழுவரியும் நீதான்.....

பதிவு : gokuladharshini
நாள் : 10-Oct-17, 12:25 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

அதிகமான கருத்துக்கள்

மேலே