எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

இன்று பேச நினைக்காத உன்னுடன் பேச நினைக்கிறது என்...

இன்று பேச நினைக்காத உன்னுடன் பேச நினைக்கிறது  என் உள்ளம்  அன்று உன்னுடன் பேசிய நிமிடங்கள் நிஜங்களாக  என் உள்ளத்தில் இன்று நீங்காத காயமாக தொடர்கிறது பெண்ணே...!

நாள் : 17-Apr-18, 9:11 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

அதிகமான கருத்துக்கள்

மேலே