எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மரத்திலேயே கனிந்த கனிகள் சுவையானவை என்றாலும் பறவைகள் தேர்ந்தெடுத்து...

மரத்திலேயே கனிந்த கனிகள் சுவையானவை என்றாலும் பறவைகள் தேர்ந்தெடுத்து கொத்திய கனிகள் இன்னும் சுவையானவை.


 அதை சுவைத்தவர்கள் அறிவார்கள்.

நாள் : 13-Apr-19, 5:44 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே