எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நமக்கு வருடத்திற்கொரு முறை தான் வரும் வசந்தம். இளசுகளுக்கு...

நமக்கு
வருடத்திற்கொரு 
முறை தான் வரும்
வசந்தம்.

இளசுகளுக்கு
வருடம்
முழுதும்
வசந்தமே.

-எழில்
14 02  2023

பதிவு : Saami Ezhilan
நாள் : 14-Feb-23, 2:01 pm

சிறந்த கவிதைகள் (இந்த வாரம்)

மேலே