எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

காதல் காண துடிக்குது கண்கள்... காண்பது என்பதோ உன்...

       காதல்


காண துடிக்குது
கண்கள்...
காண்பது என்பதோ
உன் நினைவுகள்.....

பதிவு : nanthinidevija
நாள் : 11-Oct-23, 11:31 pm

மேலே