எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பேசப் போவது எல்லாவற்றையும் நன்றாக யோசி. ஆனால், யோசிப்பதை...

பேசப் போவது எல்லாவற்றையும் நன்றாக யோசி. ஆனால், யோசிப்பதை எல்லாம் பேசி விடாதே.
-டெலானி

நாள் : 9-Aug-14, 11:57 am

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே