அம்மாவும் நானும்

எனது ஆறு வயது மகளின் முதல் நீர்வர்ண ஓவியம்; பென்சில் வரைவின்றி நேரடியாகத் தூரிகை பயன்படுத்தி வரைந்தது:)


மேலே