முக நடனம்

எனது முகம்
நடனமாடுகிறது
என் கால்களில்

ஓட்டேரி செல்வகுமார் இன் பிரபலமான ஓவியங்கள்


மேலே