ஆசையில்லாத முயற்சியால் பயனில்லை. முயற்சியில்லாத ஆசையால் பயனில்லை. - தெரியாதவர்

ஆசையில்லாத முயற்சியால் பயனில்லை முயற்சியில்லாத ஆசையால்

ஆசையில்லாத முயற்சியால் பயனில்லை முயற்சியில்லாத ஆசையால்
ஆசிரியர் : தெரியாதவர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

ஆசையில்லாத முயற்சியால் பயனில்லை. முயற்சியில்லாத ஆசையால் பயனில்லை.

தெரியாதவர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே