வண்ண மாறிலி

மேய்ந்து திரும்பும்
மாடுகளில் தெரியும் ஒருவகை
பச்சைநிற வாசனை

பறவையின் சிறகில்
பிரதிபலிக்கும் நீலம்
வானத்திற்கானது

பூக்களிலிருந்து பட்டாம்ப்பூச்சிகளுக்கோ
அல்லது பட்டாம் பூச்சிகளிலிருந்து
பூக்களுக்கோ மாறியிருக்கலாம்
வண்ணங்கள்

நீருக்குள் தெரியாத வண்ணம்
மீனுக்குப் புலப்பட்டிருக்கலாம்
நீரில்

உறிஞ்சிய
வண்ணங்களில் மீன்கள்


கவிஞர் : யாழன் ஆதி(2-Nov-11, 4:58 pm)
பார்வை : 44


பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே