அவள் நிைனவு

நான்
மரணத்தின் மடியில்
தவழும் ேவைள…
மதுவின் பாலுண்டு
மயங்கும் மாைல…
காதல் கணெவான்று
கண்களில் அரங்ேகற
இனி கண்திறப்பேதது
அவள் நிைனவில் -நான்
கள்ளைரயில் மீது
உரங்கும் ேபாது…

எழுதியவர் : மிதிைல. ச. ராமெஜயம் (31-May-14, 8:09 pm)
பார்வை : 143

மேலே