ஏைழின் வாழ்வு

அடி வயிற்றில்
ஈரமில்ைல
அனால் -எங்கள்
கண்ணில் மட்டும்
நீர் வடியேவ இல்ைல...

எழுதியவர் : மிதிைல. ச. ராமெஜயம் (3-Jun-14, 9:09 pm)
சேர்த்தது : மிதிலை ச ராமஜெயம்
பார்வை : 98

மேலே