நாங்கள் மாவீரர்கள்

வெவ்வேறு தாயின் வயிற்றில் பிறந்து,
ஒரே தாயின் கையின் தவழ்ந்து
ஒற்றை விளக்கின் ஒளியில் சேர்ந்தோம்...
"நாங்கள் மாவீரர்கள்"

எழுதியவர் : தமிழன் பரிதி வருங்கால உழவ (27-Nov-14, 12:51 am)
பார்வை : 120

மேலே