ஒரு போதும்

மறக்கும் போதெல்லாம் மறவாமல்
என் நினைவில் வந்தாயே!
நினைக்கும் போதெல்லாம் நிறையாமல்
என் மனதில் நின்றாயே!


Close (X)

9 (3)
  

மேலே