வாழ்க்கை

வாழ்க்கை

மழலையின் அழுகைக்கும்
மரணத்தின் அழுகைக்கும்
இடையில் உள்ள
சிரிப்பு தான்
உன் வாழ்க்கை!!


Close (X)

13 (4.3)
  

மேலே