என்னுயிரே

உன்னைவிட்டு

பிரிந்து செல்ல

என் இதயம் மறுக்கிறது

என் கண்கள் மறுக்கிறது

என் கால்களும் மறுக்கிறது

உயிரை உன்னிடம் விட்டு

என் உடல் மட்டும் எப்படி போகும்...


Close (X)

4 (4)
  

மேலே