பெண் சுதந்திரம்

கண்ணோடு பேசி
காதல் வளர்க்க சொல்லும்
பண்டைய
இதிகாசம்
மண்ணை பார்த்து நடந்து
மானங்கெட்ட
மானத்தை
சொல்லி கொடுக்கும்
மாக்களின் தற்கால
விதிகாசம்
இதில் அறியப்பட வேண்டியது
மலர்களின் இதயங்களை
மட்டுமல்ல!!!!!
அன்றைய நாளைய
பெண்களின்
சுதந்திரமும் தான்..........


Close (X)

8 (4)
  

மேலே