இதுதான் காதலே

ஒற்றை வரி
பேசும் விழி
மனமே தெளி
இதுதான் காதலே !

ஏக்கம் வர
தூக்கம் கெட
இரவும் சுட
இதுதான் காதலே !

கொட்டும் மழை
கையில் குடை
முழுதாய் நனை
இதுதான் காதலே !

பார்க்கும் யாவும்
அவளாய் மாறும்
நிலைதான் கூறும்
இதுதான் காதலே !

கடக்கும் நொடி
மயக்கும் நெடி
உணர்ந்தால் அறி
இதுதான் காதலே !

கடக்கும் வரை
மறைவாய் மறை
அவள் தேடலின் விடை
இதுதான் காதலே !

வயதின் பசி
விழியால் புசி
அமிர்தம் ரசி
இதுதான் காதலே !

கூடும் தடை
அன்பால் உடை
உடைந்தால் விடை
இதுதான் காதலே !

தொடர்ந்து தொடர்
தொடரும் இடர்
தகர்த்து உயர்
இதுதான் காதலே !

அவளின் நடை
ஈர்க்கும் இடை
கனவில் அணை
இதுதான் காதலே !

முத்த மழை
முழுதாய் நனை
நனைவதாய் நினை
இதுதான் காதலே !

வார்த்தை இணை
கவிதைகள் புணை
வரிகளில் அவள் எனில்
இதுதான் காதலே !

சாப்பிட மற
தனியே கிட
உடலும் கெட
இதுதான் காதலே !

திருமணம் வரை
தீண்டல் குறை
குறைத்திடும் முறை
இதுதான் காதலே !

சாதியை உடை
மதங்களை புடை
ஒற்றை விடை
இதுதான் காதலே !

இதுதான் என்று
கூறிட ஆளும் அன்று
நீயே பயின்று உணர்
இதுதான் காதலே !

ந சத்யா

எழுதியவர் : ந.சத்யா (7-Mar-19, 11:48 pm)
சேர்த்தது : சத்யா
Tanglish : ithuthaan kaathale
பார்வை : 88

மேலே