பிழை மழை

குறையினும் கூடினும் மாபிழை , மாந்தர்

குறைதீர்த் திடும்மா மழை

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (20-Jun-19, 8:59 am)
சேர்த்தது : Dr A S KANDHAN
பார்வை : 1027

மேலே