பாரினில் உனக்கிணை எவருண்டு

பாரினில் உனக்கிணை எவருண்டு?
*****
குறிஞ்சி மலர்போல வாடாமென் தேகம்
விரிந்த தாமரையும் நாணமுறும் உனைநோக்க
அரியின் திருமகளாய் என்னோடு நீயிருக்க-
இப்
பாரினில் எவருண்டு உனக்கிணை?ஒருவரிலை
ஒருநூறு விழுக்காடும் போதும் உனக்கிடவே!

எழுதியவர் : சக்கரை வாசன் (16-Jan-21, 8:23 am)
சேர்த்தது : சக்கரைவாசன்
பார்வை : 127

மேலே